eerstegraadsstrategie context doordacht bouwen zorg woonvoorziening zorgvoorziening plan begeleiding behandeling gedrag contextbouw

 

 

 

 

 

groepswonen gezamenlijk klimaat klimaattype dree mulders orthopedagoog psycholoog dianta wilmsen architect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

info[at]contextbouw.nl

 

Dree Mulders, orthopedagoog / gz-psycholoog:

06-44836301

 

Dianta Wilmsen, architect:

010-4136856

 

 

 

~ DEZE WEBSITE IS NOG IN ONTWIKKELING ~

 

 

Welkom

 

 

Hoe wij te werk gaan

 

Het bepalen van een optimale basiscontext voor een groep cliŽnten is het doel.

ContextBouw laat dat niet zomaar aan intuÔtie en praktijkervaring over en ook niet aan de soms Ďmin of meer toevalligeí wensen van individuele cliŽnten of hun vertegenwoordigers. Tenminste: niet in eerste instantie en niet als eerste vertrekpunt!

ContextBouw heeft de middelen om uw medewerkers te leiden naar concrete uitkomsten en oplossingen die passen bij uw specifieke situatie. Dit steeds vanuit het besef dat alleen in een passende context de kernhulpvraag van uw cliŽnten optimaal bediend kan worden.

Systematisch onderbouwd en vertrekkend vanuit de werkelijke behoefte van cliŽnten werkt ContextBouw samen met de direct betrokken professionals toe naar een basiscontext die past bij de totale groep van cliŽnten die er gebruik van maakt.

 

Deze aldus bepaalde Ďgezamenlijke en gedeelde basiscontextí inclusief een reeks van materiŽle en immateriŽle keuzes kan als voorstel aangereikt worden aan betrokken cliŽnten, hun vertegenwoordigers en aan bestuurders/beslissers.

 

De ContextBouw aanpak

 

Delen we dezelfde overtuiging?

ContextBouw hecht er aan dat ieder die deelneemt aan het ontwerpen van een Ďgezamenlijke en gedeelde basiscontextí doordrongen is van de betekenis van een passende basiscontext voor het functioneren van mensen. En dat dat in het bijzonder geldt voor cliŽnten met een beperking met wie zij professioneel verbonden zijn.

 

Voor wie?

Allereerst bepalen we globaal voor welke groep cliŽnten het wenselijk geacht wordt dat er een Ďgezamenlijke en gedeelde basiscontextí ontworpen wordt.

We letten hierbij ondermeer op het sociaal emotionele en verstandelijke niveau van functioneren, op leeftijd, zelfredzaamheid, aard en ernst van eventuele problematiek en op de ruimtelijke en wettelijke randvoorwaarden van de locatie.

Er wordt een globale inschatting gemaakt of een Ďgezamenlijke en gedeelde basiscontextí voor betreffende groep cliŽnten in principe haalbaar is.

Wanneer aan die haalbaarheid ernstig getwijfeld wordt kan er op voorhand reeds gekozen worden voor splitsing(en) van de cliŽntengroep en de ruimtelijke condities. Meerdere en te onderscheiden basiscontexten zijn dan mogelijk .

 

Handige voorbereiding

Om alle betrokken professionals te laten beschikken over dezelfde relevante, compacte en direct toegankelijke voorinformatie ten aanzien van de cliŽnten over wie het gaat, is het een optie om gebruik te maken van het sjabloon 'casusbeschrijving op 1 A4tje'.

De betrokken gedragsdeskundige en cliŽntbegeleider zijn - indien er voor deze optie gekozen wordt - in de regel het meest aangewezen om hier zorg voor te dragen.

 

ContextScan onderbouwt

In drie opeenvolgende stappen helpt de ContextScan betrokken professionals te komen tot een individuele en tot een gezamenlijke en gedeelde behoefte aan een bepaalde wooncontext:

1.      Per cliŽnt wordt bepaald welk hulpvraagtype1 op hem/haar van toepassing is.

2.      Mede tegen die achtergrond wordt per cliŽnt vastgesteld welke contexttypen2 en in welke volgorde er voor betreffende cliŽnt gelden

3.      Alle individueel bepaalde contexttypen worden gebundeld en doorvertaald tot een 'gezamenlijke en gedeelde basiscontext'3

 

1) Hulpvraagtype= de aanduiding van een wezenlijke en meestal blijvende reden waarom iemand aangewezen is/blijft op speciale hulp in zijn dagelijks bestaan. ContextBouw onderscheidt 5 hulpvraagtypen.

2) Contexttype= de aanduiding van een wezenlijke en meestal blijvende behoefte aan een bepaald soort context om optimaal te kunnen functioneren. ContextBouw onderscheid 8 contexttypen.

3) Gezamenlijke en gedeelde basiscontext= het omgevingsaanbod dat gemiddeld het beste antwoord geeft op hetgeen alle personen, die gedurende langere tijd en vele uren per dag eenzelfde woon-/werkomgeving delen, nodig hebben.

 

Logische consequenties

Op het moment dat duidelijk is wat deĎgezamenlijke en gedeelde basiscontextí voor een groep cliŽnten is zijn hier logischerwijs de Ďmeest gewenste keuzesí uit af te leiden.

Twee verschillende checklists* dienen als leidraad bij de veelheid aan materiŽle, ruimtelijke, culturele, personele en organisatorische keuzes. Het moge duidelijk zijn dat die keuzes niet alle richtingen meer uit kunnenze moeten namelijk passen bij die vastgestelde basiscontext.

 

* Checklists: lees verder onder 'Algemeen' > 'Begrippen'

 

Architect in beeld

Aangezien de ruimtelijke en bebouwde omgeving een sterk bepalend, zo niet blijvend dwingend element is in de te beleven kwaliteit van de wooncontext is het cruciaal dat op dit vlak de juiste keuzes gemaakt worden. Een tijdige inschakeling van de architect zorgt enerzijds voor het verkrijgen van de gewenste kaders en mogelijkheden op ruimtelijk en bouwkundig vlak en anderzijds kan de architect meegroeien met wat vanuit de zorginhoud als vereiste kwaliteiten gezien worden vanuit betreffende groep cliŽnten. Uiteraard vindt de architect conceptueel houvast in de vastgestelde 'gezamenlijke en gedeelde basiscontext' en de daaruit afgeleide reeks van materiŽle en immateriŽle keuzes.

 

Geautomatiseerde rapportage

ContextBouw zet vooral in op het ontwerpen van een adequate wooncontext en wil dat alle medewerking van de professioneel betrokkenen daarnaar uitgaat. Een geautomatiseerd invuldocument ordent en stroomlijnt de verkregen informatie en de geproduceerde uitkomsten/keuzes. Uiteindelijk is met een minimum aan schrijfwerk en met een druk op de knop een zodanig onderbouwde en transparante rapportage beschikbaar dat alle stakeholders op basis daarvan zich een oordeel kunnen vormen en waar dat aan de orde is, hun beslissingen op kunnen baseren.

 

 

 

Herkent u dit?

 

 

 

 

Wie wij zijn

 

 

 

 

Context maakt het verschil

 

 

 

 

Hoe wij te werk gaan

 

 

 

 

Iets voor u?

 

 

 

 

Wat vinden onze klanten

 

 

 

 

Uw voordeel

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qqq